General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden We Are Technology BV

(schriftelijk ondertekende bijzondere voorwaarden primeren en kunnen afwijken van onderstaande algemene voorwaarden)

I. Algemene bepalingen

Bij afwezigheid van een schriftelijke overeenkomst (en in voorkomend geval slechts in de mate van de daarin beschreven uitzondering) worden alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten uitgevoerd volgens de hierna vermelde voorwaarden. De Klant erkent uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de overeenkomst kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen. Aanvullende bepalingen betreffende de levering van software worden in artikel VIII afzonderlijk behandeld. De algemene voorwaarden van de Klant zijn aan de Dienstverlener niet tegenstelbaar.

Iedere ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk voor de rechtspersoon waarvoor hij handelt. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze bepalingen te wijzigen.

Onder "Klant" wordt verstaan elke onderneming, zowel natuurlijke persoon die koopman is als rechtspersoon die een of meerdere product(en) en/of diensten aankoopt.

Onder "Dienstverlener" wordt verstaan We Are Technology BV, met zetel te 9000 Gent, Jozef Kluyskensstraat 21 en met BTW-nummer BE 0784.671.897.

II. Aanbiedingen en bestellingen

Alle overeenkomsten en bestellingen gebeuren volgens de geldende verkoopprijzen behoudens bijzondere aanbiedingen die slechts gelden mits uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaandelijk bevestigd door de Dienstverlener. Offertes van de Dienstverlener gelden slechts voor de duur van één maand, behoudens vermelding van een afwijkende termijn. Indien echter de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van de Dienstverlener zouden worden verhoogd of er een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de Dienstverlener, zich voordoet, is de Dienstverlener niet meer gehouden door de prijzen in de offerte c.q. bestelling, en zal hij in samenspraak met de Klant, hetzij de offerte c.q. bestelling zonder vergoeding annuleren, hetzij de offerte c.q. bestelling in verhouding tot de prijsstijging(en) aanpassen. De Klant verbindt zich ertoe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering van de werken of levering van de goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken dewelke zouden voortspruiten uit het niet verstrekken van deze informatie. In elk geval wordt de bestelling van hardware of in geval van ICT-dienstverlening pas definitief bij de ontvangst van het overeengekomen voorschot (een percentage van de waarde van de aankoop/bestelling).

III. Levering en leveringstermijn

De verbintenissen van de Dienstverlener en van de Klant worden geacht uitgevoerd te zijn op de zetel van de Dienstverlener. Door ontvangst van de goederen door de Klant erkent deze de goederen voorafgaandelijk nauwkeurig te hebben onderzocht en te hebben vastgesteld dat deze qua specificaties en toebehoren volledig overeenstemmen met het bestelde en dat deze vrij zijn van zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken van de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan de Dienstverlener te worden gemeld. Elk risico betreffende de goederen valt ten laste van de Klant vanaf het ogenblik dat deze goederen de magazijnen van de Dienstverlener verlaten, ook al zou overeengekomen zijn dat verzendings-, transport- en verzekeringskosten ten laste vallen van de Dienstverlener. We Are Technology BV levert al de nodige inspanningen om de opgegeven leveringstermijn na te komen. De eventueel voorziene leveringstermijn is enkel ten indicatieve titel vermeld en is niet van strikte toepassing. We Are Technology BV houdt zich het recht voor om, in geval van overmacht of in geval de Klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van de Dienstverlener bemoeilijken of verhinderen, de leveringstermijn te verlengen. De Klant kan in geen geval het niet-respecteren van de leveringstermijn opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij de Dienstverlener meer dan 30 dagen in gebreke zou blijven een verklaring aan de Klant te verschaffen nadat de Klant de Dienstverlener bij aangetekende brief in gebreke heeft gesteld inzake het niet-respecteren van de voorziene leveringstermijn. De Klant is maximaal gerechtigd op een schadeloosstelling ten belope van het betaald voorschot. Een leveringstermijn kan ten vroegste ingaan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en wordt automatisch verlengd bij overmacht of indien er zich nieuwe moeilijkheden voordoen bij uitvoering van de opdracht of indien de Klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Bestelde of herstelde beschikbare goederen dienen te worden afgehaald binnen de 15 dagen na verzoek hiertoe door de Dienstverlener. Bij nalatigheid worden opslagkosten gefactureerd. Voor zover de goederen binnen de maand na voormeld verzoek niet zijn afgehaald, heeft de Dienstverlener het recht, mits eenvoudig aangetekend schrijven, mee te delen dat hij niet verder aansprakelijk kan worden gesteld voor de goede bewaring van de goederen, onverminderd de betaling waartoe de Klant is gehouden.

IV. Klachten en verborgen gebreken

Deze bepaling geldt enkel m.b.t. het aanbod van goederen door de Dienstverlener aan haar Klanten. Klachten inzake facturatie zijn slechts ontvankelijk voor zover zij bij aangetekend schrijven worden gericht aan de Dienstverlener binnen de 8 dagen na factuurdatum aan de zetel van de vennootschap. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor eventuele verborgen gebreken in de door haar geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 6 maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de Klant aan de Dienstverlener te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Bovendien dient de Klant binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en (een kopie van) de factuur/leveringsnota naar de Dienstverlener te versturen. De kosten van terugzending, zijn voor rekening van de Klant. De Dienstverlener houdt zich het recht voor de terug geleverde goederen te vervangen. De Dienstverlener is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, zowel de directe als de indirecte schade als de schade ten gevolge van zichtbare dan wel verborgen gebreken, ten belope van de factuurwaarde van het ondeugdelijke goed. De Klant kan geen vrijwaringsvordering meer instellen (ongeacht de termijn) wanneer hij (i) de zaak heeft omgevormd of veranderd; of (ii) de zaak heeft laten herstellen zonder goedkeuring van de Dienstverlener. In die gevallen kan immers niet meer worden vastgesteld dat er effectief een gebrek aanwezig was. Voor zover er tussen partijen geen overeenstemming bestaat omtrent de kwalificatie ‘verborgen gebrek’, wordt tussen partijen overeengekomen dat de Klant de bewijslast draagt van het feit dat dit gebrek het uitsluitend gevolg zou zijn van fouten in de geleverde goederen die aanwezig waren op het tijdstip van de koop. De termijn van herstelling of vervanging tijdens de waarborgperiode schort geenszins de oorspronkelijk overeengekomen waarborgtermijn op.

V. Betalingsvoorwaarden

Al onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn exclusief BTW en zijn contant betaalbaar op onze zetel gevestigd te 9000 Gent, Jozef Kluyskensstraat 21 op de vervaldag vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders werd bedongen.

ICT-dienstverlening wordt aangerekend in functie van het op dat ogenblik geldende uurtarief en de op dat ogenblik gangbare vergoeding voor verplaatsingskosten, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

De kosten van installatie en configuratie van hard- en software, de kosten van opleiding van de Klant, de verplaatsingskosten van de Dienstverlener naar de vestiging van de Klant, de portokosten, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs van software. Op aanvraag van de Klant, verzorgt de Dienstverlener de installatie, configuratie en opleiding van de aangekochte producten. Deze diensten worden afzonderlijk gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief en de op dat ogenblik gangbare vergoeding voor verplaatsingskosten, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van de Dienstverlener betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de datum van de factuur. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. De schadevergoeding ingevolge wanbetaling zal tevens worden verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,00.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle ander nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de Dienstverlener zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen en dienstverlening te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant.

VI. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van de Dienstverlener tot gehele betaling van de factuur in hoofdsom en intresten. We Are Technology BV kan op elk ogenblik de onbetaalde goederen revindiceren. De vordering hiertoe wordt aan de Klant bij gewone brief kenbaar gemaakt. De Klant verbindt zich ertoe de aangekochte doch niet volledige betaalde goederen niet te verkopen, te verhuren of weg te schenken.

VII. Overmacht

We Are Technology BV houdt zich het recht voor om, ingeval van staking, oorlog, overstroming, brand, vervoersmoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van de Dienstverlener bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke de Dienstverlener toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde diensten op te schorten gedurende de periode van overmacht of te verbreken, zonder dat de Klant gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen lastens de Dienstverlener.

VIII. Software

Onverminderd alle andere bepalingen, hetzij algemene, hetzij bijzondere, gelden de hiernavolgende voorwaarden inzake levering van software, voor zover zij van de voormelde voorwaarden afwijken. Elke klacht betreffende de koop van software dient binnen de 10 dagen na de totstandkoming van de koop van software te worden gemeld.

Wanneer de Dienstverlener door de Klant gevraagd wordt software te programmeren, zal zij zich ten volle inspannen om het project tot een goed einde te brengen, dit is werkend op te leveren volgens de geldende technische standaarden. Het staat de Dienstverlener vrij hiervoor gebruik te maken van de diensten van derden. De verbintenis van de Dienstverlener moet als een inspanningsverbintenis worden geïnterpreteerd. 

Voor software door de Dienstverlener bij derden aangekocht, gelden voor de Klant dezelfde waarborgvoorwaarden als door de leverancier van de Dienstverlener aangeboden, en dit gezien de Dienstverlener slechts als tussenpersoon optreedt van deze leverancier. De Klant erkent van deze laatste waarborgvoorwaarden voorafgaandelijk kennis te hebben genomen en zich ermee akkoord te hebben verklaard, waarbij de Klant zich volgens deze voorwaarden rechtstreeks zal richten tot de leverancier bij gebeurlijke aanspraken.

IX. Intellectuele eigendomsrechten

"Background IP" betekent alle kennis en intellectuele eigendomsrechten die eigendom is van de Dienstverlener voorafgaand aan, buiten of onafhankelijk van de overeenkomst die is gesloten tussen de Dienstverlener en de Klant, inclusief zonder hiertoe beperkt te zijn alle technologie, tools, methoden, algoritmen, application programming interfaces, knowhow en overige gegevens. Dit omvat onder meer ook de technieken, methodologieën en vaardigheden die specifiek zijn voor de activiteiten van de Dienstverlener en generiek van aard zijn met betrekking tot elke klant van de Dienstverlener, met inbegrip van gemeenschappelijke configuraties en generieke sjablonen die niet specifiek verband houden met een aan de Klant geleverde oplossing of het Werkproduct voor de Klant. 

"Werkproduct" betekent alle werken en andere materialen die uniek gemaakt, gegenereerd, bedacht, in praktijk gebracht, gecreëerd of ontwikkeld zijn door de Dienstverlener voor de Klant onder de overeenkomst gesloten tussen de Dienstverlener en de Klant op voorwaarde dat het werkproduct door de Dienstverlener specifiek gemarkeerd is als een "Werkproduct".

“Foreground IP” betekent alle intellectuele eigendomsrechten
die door de Dienstverlener zelf worden ontwikkeld in het kader van het leveren van de diensten onder de overeenkomst met de Klant.

De Dienstverlener is en blijft eigenaar van de Background IP. De Dienstverlener verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om de Background IP te gebruiken in de mate dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de overeenkomst en het gebruiken van het Werkproduct.

Verder wordt de Klant eigenaar van het Werkproduct en de Foreground IP op het Werkproduct na volledige betaling van de overeengekomen vergoedingen. De Dienstverlener draagt al haar rechten, aanspraken en belangen in en op het Werkproduct en de Foreground IP op het Werkproduct over aan de Klant na volledige betaling van de overeengekomen vergoedingen.

X. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot verlies van de inhoud (hetzij software zelf, hetzij gegevens) door haar fout. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige back-ups teneinde ieder verlies aan informatie door herstelling te vermijden. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot schade veroorzaakt door haar eigen fout. De Klant vrijwaart de Dienstverlener op de meeste algemene wijze voor alle welkdanige aanspraken en rechten van derden, hetzij op grond van licenties, octrooien of enige andere rechten voortspruitende rechtstreeks of onrechtstreeks uit het specifieke gebruik door de Klant van de programma's.

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Dienstverlener heeft afgesloten daadwerkelijk wordt gedekt. De Klant kan op eerste verzoek kennisnemen van de dekking die wordt verleend door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien, om welke reden ook, geen uitkering via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de aangerekende uurtarieven met een maximum van 25.000 EUR.

XI. Annulering

Alle bestellingen zijn definitief na ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging ingeval de Klant de bestelling annuleert, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag van de bestelling gefactureerd.

XII. Promotionele doeleinden

Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft Dienstverlener het recht om afbeeldingen van workshops, van het ontwerp van het product, of van het eindproduct te gebruiken voor haar eigen promotie en publiciteit, en om de naam van de Klant te gebruiken op de website en publicatiemateriaal van Dienstverlener.

XIII. Betwistingen

Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Gent of van de plaats waar de exploitatiezetel van de Dienstverlener gevestigd is, zijn bevoegd om er kennis van te nemen.

XIV. Slotbepaling

Het niet-uitoefenen of niet-eisen van een strikte toepassing van deze algemene voorwaarden t.a.v. de Klant, houdt geen afstand in van het recht van de Dienstverlener om zich later op de strikte toepassing van deze algemene voorwaarden te beroepen. Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden, raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules. Partijen zullen een eventueel nietige clausule vervangen door een clausule die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de partijen.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy and Cookie Policy for more information.